The sixth generation of researchers( 2014 - )

Team leader:Li Jun

Core Members:Maoqing Yang, Xiuli Li,Xiaoqian Dai, Fei Yang, Kexin Deng, Xing Zhang, Dehui Xiang, Di Dong, Peng Zhao, Xiaonan Wan, Xingxian Xie etc.

Released MITK2.3.0, MITK2.3.1,MITK2.3.6, MITK2.4.0,3DMed4.2. 3DMed4.3. 3DMed4.4.

lixiuli lixiuli Dai Xiaoqian Xiang Dehui Xie Xingxian Yang Fei

Li Jun

Li Xiuli

Dai Xiaoqian

Xiang Dehui

Xie Xingxian

Yang Fei

Zhang Xing Zhu Ming Deng Kexin Dong Di Wan Xiaonan Mu Wei

Zhang Xing

Zhu Ming

Deng Kexin

Di Dong

Wan Xiaonan

Mu WeiThe fifth generation of researchers( 2010 -2014 )

Team leader: Xiuli Li

Core Members: Xiaoqian Dai, Fei Yang, Kexin Deng, Xing Zhang, Dehui Xiang, Di Dong, Peng Zhao, Xiaonan Wan, Xingxian Xie, etc.

Released MITK2.2.0, MITK2.2.1, MITK2.3.0, MITK2.3.1, 3DMed3.0. 3DMed4.0

1  2  next

Address:No.95, Zhongguancun Road, Haidian District, Beijing City, China

Copyright (C) 1996-2013 - The Intelligent Medical Reasearch Center, CASIA - All Rights Reserved